Şahıs İşletmeleri....

Şahıs  İşletmesi 

-Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.-Tekbir şahıs tarafından kurulur,-En az sermaye diye bir kısıtlama yoktur. 

-İşletmeyi firma sahibi tek başına temsil eder ve işletmeden tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından ve ticari borçlardan dolayı işletme sahibi doğrudan doğruya sorumlu olurlar.  

-Şahıs işletmelerinde kapanış bellibir süreci beklemeden ilgili kurumlara bildirilerek yapılır.Kurulması ve kapanması az masraflı ve çabuktur. 

-Şahıs işletmelirde işletme sahibi zorunlu olarak Bağ-kur kapsamındadır.Herhangibir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemiyorlarsa ortaklığın başlaması ile birlikte Bağ-kur kapsamında prim ödemek zorundadırlar.Emekli olsa dahi Sosyal Güvenlik Destekleme Primi adı altında Bağ-kur a prim ödemek durumundadır. 

Şirket Kuruluşu için belirlenmesi gerekenler;

-İşletmenin kuruluş amacı ve hangi işleri yapacağı,

-İşletmenin adresi,

-Şirketin yapmayı düşündüğü işlerin; ilçe belediyesi tarafından uygunluğunun tesbiti,

-İşletme kuruluşu ile hemen işci çalıştırılıp çalıştırılmayacağı 

Bunlar belirlendikten sonra hazırlanması gereken evraklar;

-5 adet resimli Nufus Sureti ve İkametgah belgesi

-2 adet resmi

-Vergi Kimlik numarası

-İşyeri Kira Kontratı,

-Kuruluş için verilecek vekaletname 

hazırlanması gereken evraklardır. 

VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A-Şahıs İşletmesinde mali karı işletme sahibi beyan ederler.Verilen beyanname Gelir Vergisi beyannamesi dir.

Yıllık gelir vergisi tarifesine göre hesaplanır. 

İşletme sahibinin; üç ayda bir mali karı hesaplanıp Gelir Geçici Vergi adı altında vergi ödemesi yapılır.Gelir Geçici Vergi % 15 dir.

Bu ödemeler yıllık olarak hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir. 

Gelir Geçici Vergi

Ocak-Şubat-Mart dönemi 14 Mayısda ,

Nisan-Mayıs-Haziran dönemi 14 Ağustosta,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi 14 Kasımda beyan edilir. 

B-Şahıs İşletmesi Gelir İdaresi adına vergi toplama-vergi ödeme konusunda ve diğer bazı kurumlar adına aracılık ederler.Mal satarken KDV tahsil ederler, Çalişanının ücretinden vergi keserler, SSK Primi keserler, İşyeri kira ise dükkan sahibinden vergi keserler vs. 

-Karı üzerinden vergilendirme ve bölümdeki diğer vergiler işletme sahininin vergi kimlik numarasından,  SSK primi ve vergi dışı diğer kesinti ve ödemeler işletme adına alınacak sicil numaraları ile yapılır. 

-Şahıs İşletmesi Katma Değer Vergisi açısından sadece aracıdırlar.Üzerlerine kalan bir vergi yükü yoktur,ilk etepta finansal bir yük oluşur.

Katma Değer Vergisinin yükü tüketiciyedir.KDV Tüketim vergisidir.Şahıs İşletmesi her ay Katma değer Vergisi Beyannamesi verirler.Bir ay içinde işletme tarafından tahsil edilen ve ödenen KDV nin gösterildiği bir beyannamedir ve bir sonraki ayın 24.sine kadar beyan edilir, tahsil edilen KDV ödenen KDV den fazla ise 26 sında Gelir İdaresine ödenir, tersi durumda ise alacaklı olunan KDV bir sonraki aya devreder. 

-Şahıs İşletmesi, Gelir İdaresi tarafından vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulduğu işlemleride ister aylık ister üç aylık olarak Muhtasar Beyanname ile beyaneder.Bu beyanname de ücretlilerden kestiği % 15 oranından başlayan vergi, serbest meslek ödemelerinde kestiği %20 vergi, işyeri kira ise mal sahibinden kestiği % 20 vergi vs olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde  yazılı diğer işelemlerden dolayı kestiği vergileri beyan eder.Aynı zaman da Şahıs İşletmesi calışanlarına Gelir İdaresi adına vergi iadesi de hesaplar ve öder. 

-Şahıs İşletmesi Damga vergisi kesme sorumluluğundan dolayı Damga Vergisi Beyannamesi,ÖTV kesmesi sorumluluğundan dolayı ÖTV Beyannamesi verme sorumluluğu gibi yükümlülükleri de vardır. 

-Şahıs İşletmesi yapacağı işin içeriğine göre hangi vergileri sorumlu olarak keseceği belirlerinir ve Gelir İdaresi tarafından bunların beyanı istenir. 

-Vergi dışında çalışanlarının her ay SSK primleri ve İşsizlik sigortası Primleri hesaplanıp, beyan edilip ödenmelidir. 

-Çalışanların Çalışma Müdürlüğüne bildirimleri,İş-kur a bildirimleri sadece bilgi mahiyetinde olup bir ödemeyi içermese de birdirim de bulunmama halinde para cezaları ağırdır.

-Vergi Dairesine belgelerle müracaatla işletmeye vergi mükellefiyeti açtırılır ve işletmeye vergi kimlik numarası alınarak Vergi Levhası onaylatılır. 

-Artık işletmede kullanılmak üzere Fatura ve Sevk İrsaliyesi bastırılabilir. 

-Perakende satış yapılacaksa yazar kasa almak için vergi dairesinden izin yazısı alınması ve daha sonrasında alınan bu izin yazısı ile yazar kasa alınır,ilgili servisten ayarlar yaptırıldıktan sonra vergi dairesine müracaatla Yazar Kasa Levhası alınır. 

-İşçi çalıştırılacaksa S.S.K ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaatla  işveren dosyaları açtırılır ve çalıştırılacak işçilerin girişleri kurumlara bildirilir. 

-Açılan işletme İlçe belediyesine müracaat ederek yaptığı işe bağlı olarak sihhi veya gayrı sıhhi işyeri ruhsatı alır,Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti ve İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti açtırır. 

-Açılan işletme meslek gurubuna göre esnaf sanatkarlar odasına kayıt olarak veya ticaret odalarından ticaret siciline kayıt ettirilir. 

-Açılan işletme bir sanayi şirketi ise Sanayi Odasına kaydedilir. 

-İthalat, İhracat İşleri yapacak ise ilgili birliğe kaydedilir. 

-Bağ-kur a müracaatları  zorunlu olan işletme sahibinin bağkur a  giriş işlemleri yapılır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !